(ver 1.0 ze dne 10.10.2019)

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), uděluji tímto Blue Partners s.r.o., Postupická 9, Praha 4, Česká republika, (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Osobní údaj Účel zpracování
Email Zasílání newsletteru

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to výhradně k výše uvedeným účelům,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů jiným osobám, Správce má možnost předat osobní údaje pouze Zpracovateli, s kterým má uzavřenou Zpracovatelskou smlouvu zajišťující dostatečnou ochranu osobních údajů
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
  • Pro uplatnění vašich práv (žádosti) nás kontaktujte prostřednictvím: