• (1) Obecné podmínky pro poskytování služeb EFFIT
 • Následující text je smluvním ujednáním, jehož odsouhlasením se uživatel služeb Effit zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen „Smluvní ujednání“). V případě porušení Smluvních ujednání Uživatelem, může poskytovatel uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních podmínkách.

 • (2) Výklad základních pojmů
  • (1) Poskytovatel je společnost Blue Partners s.r.o., se sídlem Praha 4, Postupická 2931/9, PSČ 141 00, IČ: 273 73 622, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 109226.
  • (2) Uživatel je právnická osoba, které poskytovatel poskytuje službu na základě těchto podmínek pro poskytování služeb systému Effit.
  • (3) Systém Effit (dále jen systém) je aplikace přístupná elektronickým rozhraním poskytovatele. V Systému je každému uživateli zřízen vlastní účet na základě uživatelského jména a hesla.
  • (4) Službou je poskytování Systému Effit, který poskytuje uživateli sadu nástrojů pro řízení denních aktivit, umožňuje přístup ke vzdělávacím materiálům a poskytuje služby správy vlastní komunity uživatele.
  • (5) Ochrana dat jsou veškeré standardizované postupy Poskytovatele k zajištění ochrany dat ve vlastnictví Uživatele proti třetím osobám. Třetím osoby se myslí i zaměstnanci Poskytovatele či osoby spolupracující s Poskytovatelem. Jedná se především o oddělení provozních a Uživatelských dat a identity uživatele, dále se jedná a auditovaný přístup k uživatelským datům. Ochrana dat je také zajišťována provozní zálohou všech dat systému dle zálohovacího scénáře.
  • (6) Ochranná lhůta je doba 90 dnů ode dne skončení užívání služby Uživatelem, po kterou je Uživateli umožněn export jeho vlastních uživatelských dat.
  • (7) Uživatelská data jsou data, která do Systému byla vložena Uživatelem v rámci užívání Služby.
  • (8) Uživatelský účet je soubor přístupových oprávnění, na základě kterých Uživatel přistupuje do Systému a užívá Služeb. Skládá se z unikátního uživatelského jména zvoleného uživatelem a hesla zadaného uživatelem.
  • (9) Webové stránky Poskytovatele, na kterých jsou poskytovány Služby, jsou dostupné na adrese http://www.effit.cz a adres podřízených. Prostřednictvím přihlášení na webových stránkách přistupuje Uživatel do Systému a využívá Služeb.
 • (3) Objednávka služeb, fakturace a platby za služby
  • (1) Služby Systému Effit jsou zpoplatněny, a to formou ročního předplatného ve výši dle aktuální ceny, popř. aktuálních cen, uvedené na webových stránkách Poskytovatele.
  • (2) Služby Systému Effit je možné objednat přímo v Systému, v rámci 30ti denního přístupu zdarma, nebo v průběhu užívání služby, a to vygenerováním příslušné Objednávky. Na základě provedené úhrady je možné v Systému následně vygenerovat příslušnou fakturu.
 • (4) Vlastnická práva Poskytovatele
  • (1) Uživatel bere na vědomí, že Systém obsahuje informace, které jsou vlastnictvím Poskytovatele, a informace, které jsou chráněny autorským zákonem a jinými zákony.
  • (2) Uživatel rovněž bere na vědomí, že Poskytovatel vlastní veškerá práva a zákonné nároky na Systém a jeho jednotlivé části včetně, mimo jiné, veškerých práv duševního vlastnictví.
  • (3) „Práva na duševní vlastnictví“ znamenají jakákoliv a veškerá práva existující v dané době na základě patentového práva, zákona na ochranu autorských práv, práva na ochranu obchodního tajemství, zákona o ochranných známkách, zákona o nekalé soutěži a jakýchkoli a veškerých dalších majetkových práv a dalších majetkových práv.
  • (4) Uživatel se zavazuje, že nebude Systém nebo části Systému nebo informace v něm obsažené prodávat, licencovat, distribuovat, přenášet, měnit, přizpůsobovat, překládat, dekompilovat, zpětně překládat, převádět ze strojového kódu, připravovat ze Systému odvozená díla nebo se jinak pokoušet z něj odvodit zdrojový kód. Uživatel dále souhlasí, že nebude podnikat činnost vedoucí k obcházení či maření pravidel bezpečnosti a používání obsahu, využívat Systém za účelem získání přístupu k obsahu, kopírování, postoupení, změny kódu nebo opětovného přenesení tohoto obsahu v rozporu s jakýmkoli zákonem nebo právem třetí strany, ani žádnou z uvedených činností neumožní žádné třetí straně.
 • (5) Vlastnická práva Uživatele
  • (1) Uživatel vlastní veškerá práva a zákonné nároky na Uživatelská data, která byla do Systému vložena pod jeho Uživatelským účtem.
  • (2) Poskytovatel se zavazuje provádět veškeré kroky k zajištění maximální Ochrany dat, především využívat všech standardizovaných postupů a prostředků vedoucích k ochraně Uživatelských dat.
  • (3) Poskytovatel se zavazuje po dobu Ochranné lhůty umožnit Uživateli možnost exportu vlastních Uživatelských přímo z Uživatelského účtu Uživatele.
  • (4) Uživatel bere na vědomí, že po skončení Ochranné lhůty budou jeho Uživatelská data odstraněna bez možnosti jejich obnovy.
 • (6) Další podmínky užití služby
  • (1) Uživateli bude umožněn přístup do Systému přes webové rozhraní. Uživatel je povinen si vytvořit Uživatelský účet vyplněním příslušných údajů a hesla.
  • (2) Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu uvedl, nebo uvedl ve svém uživatelském profilu, neposkytne třetí osobě, s výjimkou oficiálních žádostí orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.
  • (3) Uživateli budou poskytnuty služby Systému.
  • (4) Provozovatel je oprávněn provádět automatické aktualizace Systému z hlediska rozšiřování jeho funkcionalit, úprav stávajících funkcionalit a doplňování obsahu.
  • (5) Provozovatel se zavazuje neprodleně a bezodkladně řešit veškerou případnou dočasnou nedostupnost či nefunkčnost služeb Systému.
  • (6) Poskytovatel nenese odpovědnost za:
   • a) případnou dočasnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost služeb Systému s dobou trvání do 24 hodin,
   • b) případné neodeslání, nedoručení či odeslání informací s využitím služeb Systému (především hromadné korespondence),
   • c) případnou ztrátu nebo poškození dat,
   • d) případné chyby v Systému nebo v informacích poskytovaných prostřednictvím Systému,
   • e) jakýkoliv jiný následek užívání Systému.
  • (7) V případě dočasné nefunkčnosti nebo nedostupnosti Systému, jejíž zavinění bylo prokazatelně na straně Poskytovatele, po dobu delší než 24 hodin, poskytne Poskytovatel Uživateli náhradu formou prodloužení poskytování Systému o celkovou dobu nefunkčnosti nebo nedostupnosti Systému.
  • (8) Uživatel se zavazuje:
   • a) nepoužívat Systém k rozesílání hromadných nevyžádaných emailů (tzv. spamů),
   • b) nepoužívat Systém k protiprávní činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými či morálními pravidly společnosti,
   • c) že se nebude pokoušet přihlásit jako jiný uživatel bez vědomí tohoto jiného uživatele či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod Systému.
  • (9) Provozovatel je oprávněn bez náhrady přerušit nebo úplně zastavit užívání Systému Uživateli, u něhož je podezření z porušení kteréhokoliv ustanovení těchto Obecných podmínek pro užívání služeb Systému Effit, a to bez náhrady na vrácení příslušné částky předplatného, které odpovídá době pozastavení, nebo do vypršení předplatného v případě úplného zastavení užívání Systému.
  • (10) Provozovatel je oprávněn bez náhrady zastavit užívání Systému Uživateli následující kalendářní den poté, co Uživateli vyprší předplatné na příslušné období, a který nemá uhrazené předplatné na další následující období. Na skutečnost vypršení předplatného Provozovatel Uživatele upozorní buď prostřednictvím informace v Systému, nebo na Uživatelem v Systému uvedenou emailovou adresu.
 • (7) Reklamace
  • (1) Poskytovatel poskytuje na prodávané služby záruční dobu 12 měsíců ode dne úhrady služby. V případě, že zakoupená služba obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, služby jsou v nedostatečné kvalitě, atd), je Uživatel povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj dnem v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to výhradně písemnou reklamací na email podpora@effit.cz. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. Poskytovatel po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. Uživatel je povinen při vyřizování reklamace poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost. Ve lhůtě pro vyřízení reklamace zašle prodávající formou e-mailu vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamované služby a to zpravidla vrácením peněz, nebo vystavením voucheru na služby ve stejném rozsahu.
 • (8) Ukončení Smlouvy
  • (1) Smluvní vztah končí odstoupením od Smlouvy, uplynutím dohodnuté doby trvání Smlouvy, zánikem právnické osoby (Poskytovatele nebo Uživatele) s likvidací, ukončením Smlouvy nebo dohodou mezi Stranami.
  • (2) Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je Uživatel oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.
  • (3) Poskytovatel je oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní doba je tři měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Uživatelovi.
  • (4) V případě, že Uživatel porušil své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Smlouvy zvlášť závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a ukončit poskytování Služby s okamžitou účinností po zjištění takového porušení.
 • (9) Ostatní ujednání
  • (1) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Obecných podmínek pro užívání služby Systému Effit, změnu užití služeb Systému Effit, a to i bez předchozího upozornění.
  • (2) Platnost Obecných podmínek pro užívání služby Systému Effit končí ukončením užívání služeb Systému, pokud nedojde k jejímu prodloužení formou předplatného na další období, vyjma ustanovení části 3. Vlastnická práva Poskytovatele a ustanovení části 4. Vlastnická práva Uživatele. Ustanovení uvedené v části 3. Vlastnická práva zůstávají platné i po ukončení nebo vypršení platnosti těchto Obecných podmínek pro užívání služby Systému Effit. Ustanovení uvedené v části 4. Vlastnická práva Uživatele zůstávají platné po dobu Ochranné lhůty po ukončení nebo vypršení platnosti těchto Obecných podmínek pro užívání služby Systému Effit.